Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Νομικά ζητήματα

Χρήση διαδικτυακών τοποθεσιών, ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες δεν είναι δεσμευτικές και παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν προσφορές, όπως ορίζονται στους αντίστοιχους νομικούς κανονισμούς. Λεπτομερέστερες πληροφορίες και όροι σύμβασης μπορούν να ληφθούν από την αντίστοιχη εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία. Δεν είναι δυνατόν να συναφθεί σύμβασης σχετικά με τα προϊόντα που παρουσιάζονται, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στη διαδικτυακή τοποθεσία.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες, καθώς και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτές ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να ενημερωθούν από την ΕΜΑ Α.Ε. οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Εκτός εάν δηλώνεται ρητώς σε άλλο σημείο, οι διαδικτυακές τοποθεσίες της ΕΜΑ Α.Ε. δεν περιέχουν καμία εγγύηση ή πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε χαρακτηριστικά τα οποία θεμελιώνουν ευθύνες για την ΕΜΑ Α.Ε., είτε ρητώς είτε εμμέσως, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν την τρέχουσα ισχύ, ακρίβεια, πληρότητα και ποιότητα των εν λόγω πληροφοριών.

Η ΕΜΑ Α.Ε. δεν αποδέχεται καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες. Κατά συνέπεια, εξαιρείται η ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια/ζημία, αξιώσεις αποζημίωσης ή/και παρεπόμενη ζημία οποιουδήποτε είδους και με οποιαδήποτε νομική βάση, η οποία θα προκύψει ως αποτέλεσμα της από μέρους σας προσπέλασης ή χρήσης των διαδικτυακών τοποθεσιών, ειδικότερα συμπεριλαμβανομένης της προσβολής του περιβάλλοντος του υπολογιστή σας με ιούς.

Η ύπαρξη και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και της ευθύνης της ΕΜΑ Α.Ε. για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Kumho διέπεται αποκλειστικά από τις αντίστοιχες συμβάσεις που έχουν συναφθεί αναφορικά με αυτές, σε συνδυασμό με την τρέχουσα έκδοση των τυπικών όρων και προϋποθέσεων της ΕΜΑ Α.Ε. που ισχύουν για την κάθε περίπτωση.

Ειδοποίηση για εξωτερικούς συνδέσμους

Η προσφορά μας περιέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους, στους οποίους δεν έχουμε καμία επιρροή σχετικά με το περιεχόμενο. Κατά συνέπεια, δεν δεχόμαστε επίσης καμία ευθύνη για το εν λόγω περιεχόμενο. Ο αντίστοιχος πάροχος ή διαχειριστής της σελίδας φέρει πάντα την ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβάσεις τη στιγμή της δημιουργίας των συνδέσμων. Δεν εντοπίστηκε παράνομο περιεχόμενο τη στιγμή της δημιουργίας των συνδέσμων. Εντούτοις, ο συνεχιζόμενος έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι εύλογος εάν δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις νομικής παράβασης. Θα αφαιρέσουμε αμέσως τους σχετικούς συνδέσμους εάν διαπιστωθεί ότι παραβιάζουν οποιονδήποτε νόμο.

Διαθεσιμότητα των προϊόντων διεθνώς

Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Kumho που δεν διατίθεται ακόμα στη δική σας χώρα. Η παρουσία τέτοιου είδους πληροφοριών στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία δεν υπονοεί οποιαδήποτε πρόθεση εκ μέρους της ΕΜΑ Α.Ε. να ανακοινώσει ότι το προϊόν θα διατεθεί σε όλον τον κόσμο. Παρακαλούμε αποταθείτε στο κατάστημα ή στην αντιπροσωπεία της Kumho για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας για τα προϊόντα που δεν διατίθενται ακόμα στη δική σας περιοχή.

Εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα

Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα («εμπορικά σήματα») που εμφανίζονται σε αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες ανήκουν στην ΕΜΑ Α.Ε. ή στις θυγατρικές της εταιρείες. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες δεν πρέπει για κανέναν λόγο να παρερμηνεύονται ως εκχώρηση αδειών ή δικαιωμάτων χρήσης εμπορικών σημάτων. Για τέτοιου είδους χρήση απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση της ΕΜΑ Α.Ε.. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται αυστηρά. Η ΕΜΑ Α.Ε. επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχει σε όλον τον κόσμο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά περίπτωση.

 
Πνευματικά δικαιώματα © 2022 ΕΜΑ Α.Ε.. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το σύνολο των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των κινουμένων σχεδίων, των βίντεο, της μουσικής, των ήχων και του άλλου υλικού που περιέχεται σε αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες είναι κατοχυρωμένο με πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από την ΕΜΑ Α.Ε. και τις θυγατρικές της εταιρείες. Η ΕΜΑ Α.Ε. κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα επιλογής, συντονισμού και διευθέτησης του υλικού που περιέχεται σε αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία. Απαγορεύεται η αντιγραφή αυτού του υλικού για εμπορική χρήση ή διανομή. Απαγορεύεται επίσης η τροποποίηση ή μεταβίβαση του υλικού σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες.

Η KUMHO ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ